Privacybeleid

Privacy Verklaring Ampeer

Inleiding

Ampeer verwerkt persoonsgegevens onder de verantwoordelijkheid van Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V. Door de aard van onze dienstverlening beschikt Ampeer over bepaalde gegevens van u. In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke (persoons)gegevens Ampeer verwerkt, wanneer en voor welke doeleinden.

Wij zien graag dat onze dienstverlening, persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Daarom zijn wij voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.
Daarnaast hechten wij veel waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Ampeer gaat hier dan ook zorgvuldig mee om. Elke verwerking van gegevens voldoet dan ook aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Hierbij respecteren wij bovendien uw privacy, door (onder andere) de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) na te leven.

Toepasselijkheid
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens door Kleinverbruik Energie der Nederlanden B.V.. Deze gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen haar zustermaatschappijen.

Verwerking
Ampeer verwerkt de door (potentiële) klanten verstrekte persoonlijke informatie (Persoonsgegevens) én data verkregen vanuit het bezoek en gebruik van de websites van Ampeer, waaronder www.ampeer.nl.

Wilt u meer weten: Hieronder leest u meer over hoe we met de persoonsgegevens en data omgaan.

1. Wanneer verzamelt Ampeer persoonsgegevens?
Ampeer verzamelt persoonsgegevens bij het aangaan van een leveringsovereenkomst, bij het uitlezen van uw meterstanden, als u contact met ons zoekt per telefoon, e-mail of per brief, als u onze website bezoekt of als u op een andere manier met ons in contact treedt.

 

2. Welke Persoonsgegevens verzamelt Ampeer?
Wanneer u klant wordt van Ampeer verzamelen wij contactgegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, bankgegevens en andere gegevens met betrekking tot betalingen. Dit doet Ampeer ook als u informatie opvraagt, informeert naar onze producten of op een andere manier met ons in contact treedt. Daarnaast verzamelen wij gegevens voor de levering van energie en gas, zoals het energie- en gasverbruik, de EAN-code, profiel van de aansluiting en het meternummer.
Deze gegevens mogen alleen gebruikt worden voor debiteurenbeheer zoals het traceren van personen of het bepalen van verhaalsmogelijkheden.

 

3. Waarom verzamelt Ampeer Persoonsgegevens?
Ampeer verzamelt Persoonsgegevens voor:
* het beoordelen en accepteren van uw aanvraag van een dienst of product
* het tot stand brengen en uitvoeren van de leveringsovereenkomst
* het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole – zoals een kredietwaardigheids – en accountantscontrole
* het voldoen aan wettelijke verplichtingen
* het behandelen van geschillen, vragen en klachten
* het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening

 

4. Wat zijn mijn rechten: correctie, inzage, verwijdering, verzet en dataportabiliteit
U kunt altijd kosteloos inzicht krijgen in uw gegevens die door Ampeer worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Als u wilt, kunt u ook uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen (bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie). Als u dit wilt, stuurt u dan een brief, waarin u om inzage in uw persoonsgegevens vraagt. Zet in de brief uw naam, adres en telefoonnummer. En stuur ook een kopie van uw rijbewijs, paspoort of identiteitsbewijs mee. Wij willen vaststellen dat u de persoon bent op wie de persoonsgegevens betrekking hebben. Op de site van de Rijksoverheid kunt u lezen hoe u veilig een kopie van uw identiteitsbewijs verstrekt.
Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u telefonisch of per e-mail aanbieden. Als u het niet op prijs stelt om informatie over onze producten of diensten te ontvangen, kunt u dit via het e-mailadres info@ampeer.nl aan ons doorgeven. Voor (digitale) informatie die wij u sturen, kunt u zich ook afmelden via de laatst gestuurde e-mail. Let wel: voor informatie die wij wettelijk verplicht zijn te versturen, zoals bijvoorbeeld een jaaropgave van uw energieverbruik, kunt u zich niet afmelden.
U mag ons ook vragen om uw gegevens uit de database te wissen. Realiseer u wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Bijvoorbeeld: de belastingdienst eist van ons dat wij van iedere klant de leveringsovereenkomst en facturen zeven jaar bewaren. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, leggen we u uiteraard uit waarom we het in dat geval niet kunnen doen.

 

5. Hoe beveiligt Ampeer Persoonsgegevens?

Beveiliging
Ampeer neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw Persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang, (onopzettelijke) vernietiging, verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw Persoonsgegevens. Uw gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Gegevens worden altijd versleuteld verzonden, zowel aan interne als bevoegde externe partijen. In de Ampeer Dossier op onze website worden gegevens gehasht opgeslagen. Een beperkte groep medewerkers van Ampeer heeft toegang tot uw Persoonsgegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren die in lijn zijn met de doeleinden zoals benoemd in artikel 3 van deze Privacyverklaring.

Bewaren
Wij bewaren gegevens voor de hierboven genoemde doeleinden (of om te voldoen aan de wettelijke bewaarverplichtingen) niet langer dan noodzakelijk. Gegevens kunnen -geanonimiseerd- eventueel langer worden bewaard voor statistische doeleinden.

Derden/ verwerkers
Ampeer kan bij de uitvoering van haar dienstverlening derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij als ‘verwerker’ voor Ampeer. De betreffende verwerker ontvangt van Ampeer alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Met alle verwerkers sluiten wij een overeenkomst waarin wij dit expliciet opnemen.

 

6. Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie om de websites goed te laten werken en gebruikersvriendelijker te maken. Door deze cookies kunt u gebruik maken van functionaliteiten op de websites, bijvoorbeeld voor het gebruik van het contactformulier, online klant worden of verhuizing doorgeven.

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Wilt u liever helemaal geen cookies? Dan kunt u deze uitzetten in de instellingen van uw browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten van de website werken op uw computer, tablet of mobiele telefoon.

 

7. Gedragscode slimme meters
Ampeer maakt gebruik van meetgegevens van Anode Energie die zijn verkregen uit slimme meters. Slimme meters zijn zogenaamde ‘kleinverbruikmeetinrichtingen’ die op afstand uitleesbaar zijn. In aanvulling op privacywetgeving hebben leveranciers en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens die zijn verkregen uit slimme meters. Bij het uitlezen van de slimme meters houdt Anode Energie zich aan deze gedragscode. Deze gedragscode kunt u terug vinden op onze website.

 

8. Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en enig ander intellectueel eigendomsrecht) op de op deze website/internetdiensten gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn ons eigendom of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen. Het is niet toegestaan – zonder onze uitdrukkelijke toestemming – het materiaal op deze website/internetdiensten te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

 

9. Waar kan ik een datalek melden?
Voor Ampeer is de veiligheid van uw persoonsgegevens belangrijk en wij houden ons aan de meldplicht van datalekken. Zodra Ampeer een (mogelijk) datalek heeft geconstateerd, doen wij direct (binnen 72 uur) een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan graag zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur nadat u het datalek hebt vastgesteld aan Ampeer via info@ampeer.nl. Vermeld in deze e-mail uw naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een korte omschrijving van het (mogelijke) datalek.

 

10. Waar kan ik terecht met een vraag?
Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan Ampeer, via 088 44 22 900 of via het contactformulier op de website.

 

11. Kan Ampeer deze Privacyverklaring wijzigen?
Ja, Ampeer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Privacyverklaring. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

naar top